REGULAMIN KLUBOWY UKS JUDO KRAKÓW

§1.

Uczniowski Klub Sportowy „UKS Judo Kraków” działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o Kulturze Fizycznej

§2.

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.

§3.

1. Zasady wstąpienia dziecka w poczet członków Sekcji Judo Klubu UKS Judo Kraków
a) Dostarczenie deklaracji członkowskiej Klubu wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
b) Opłata członkowska 

Wpłacenie opłaty członkowskiej wysokości 200 zł przelewem na konto Klubu:

UKS Judo Kraków – 67 1020 2906 0000 1702 0295 9468

tytułem: „opłata wpisowa – Imię i Nazwisko” i dostarczenie trenerowi dowodu wpłaty wraz deklaracją.
c) Ważne badania sportowo – lekarskie poświadczone przez przychodnie medycyny sportowej – dzieci trenujące powyżej 7 roku życia. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do zajęć sportowo rekreacyjnych – dzieci poniżej 7 roku życia – Funny Judo. Osoba przystępująca do sekcji jest zobowiązana do
wykonania w/w badań w przeciągu miesiąca od daty przystąpienia do Klubu.
d) Ważne opłacone ubezpieczenie NNW.

2. Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składek członkowskich, o których mowa w pkt. &4 regulaminu.

3. Rezygnacja z członkowska w Klubie UKS Judo Kraków – chcący zrezygnować z członkowska w Klubie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Klubu na piśmie ( druk do pobrania ze strony internetowej, bądź u trenera ) najpóźniej do 20 – tego dnia każdego miesiąca. Pismo można przekazać Trenerowi lub też przesłać na adres Klubu drogą pocztową.

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 4 do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.

§4.

1. Składki członkowskie są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz niezależne od faktycznych obecności dziecka na treningach i wynoszą:
– Składka Członkowska: 200 zł/miesiąc przez 10 miesięcy w roku (wrzesień – czerwiec)

2. Zniżki rodzinne
– 2 rodzeństwa – 170 /miesiąc/ 10 miesięcy w roku
– 3 rodzeństwa – 130 zł/miesiąc/10 miesięcy w roku

3. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu UKS Judo Kraków oraz tablic informacyjnych przy salach treningowych.

4. Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu
Przelew według wzoru:
„Składka członkowska – Imię i nazwisko”.

5. Składki członkowskie upoważniają zawodników do uczestnictwa w zajęciach w dowolnej ilości na różnych salach treningowych. Wybór treningów musi być dostosowany do wieku i poziomu zaawansowania zawodnika.

6. Członkowie Klubu mają prawo do zniżek oferowanych przez Klub na zakup sprzętu sportowego, jak również mogą korzystać z dofinansowań oferowanych przez Klub przy organizacji obozów i wyjazdów sportowych.

7. W przypadku braku opłat członkowskich istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć, do momentu uregulowania zaległości.

8. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

§5.

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a) Opłaty za wynajęcie sal treningowych
b) Wynagrodzenie trenerów
c) Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
d) Promocje klubu
e) Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Małopolskim Okręgowym Związku Judo
f) Opłaty biurowe i administrację Klubu

§6.

Cele działalności Klubu oraz prawa i obowiązki jego Członków szczegółowo określa statut stowarzyszenia.

1. Zawodnik sekcji judo UKS Judo Kraków zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania i dostosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminach sal treningowych sekcji judo UKS Judo Kraków
b) zachowania pełnej kultury osobistej która przystoi sportowcom na terenie budynków w których znajdują się sale treningowe oraz po za nimi
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób
d) pełnej kultury i wzorowego zachowanie podczas reprezentowania Klubu i na zawodach judo
e) dostosowanie się do poleceń wydanych przez trenera
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach
g) informowania na bieżąco trenera o problemach zdrowotnych (kontuzjach, bólach głowy, i wszelkich dolegliwościach)
h) informowanie trenera o chęci opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.)
i) dbania o sprzęt sportowy
j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez suwaków)
k) reprezentowania Klubu na zawodach, do których został wytypowany przez trenera
l) występowania na zawodach w reprezentacyjnym w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe)
m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w pkt. 1, §6 poprzez:
a) naganę
b) upomnienie przy całej grupie
c) udzielenie nagany w obecności rodzica
d) dyscyplinarne usunięcie zawodnika z zajęć
e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów
f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi
g) złożenie do Zarządu Klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika

Zarząd Klubu UKS Judo Kraków

Created by Partum Graphics