Od 1 września 2022 roku następuje zmiana wysokości składek członkowskich

Składki członkowskie:

 1. Składki członkowskie są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz niezależne od faktycznych obecności dziecka na treningach i wynoszą:

  200 zł/miesiąc przez 10 miesięcy w roku (wrzesień-czerwiec)

2. Zniżki rodzinne:

–              2 rodzeństwa – 170 zł/miesiąc/osobę

–                3  rodzeństwa –130 zł/miesiąc/osobę

 1. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu UKS Judo Kraków oraz tablic informacyjnych przy salach treningowych.
 2. Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu Przelew według wzoru:

„Składka członkowska – Imię i nazwisko”.

 1. Składki członkowskie upoważniają zawodników do uczestnictwa w zajęciach w dowolnej ilości na różnych salach treningowych. Wybór treningów musi być dostosowany do wieku i poziomu zaawansowania zawodnika.
 2. Członkowie Klubu mają prawo do zniżek oferowanych przez Klub na zakup sprzętu sportowego, jak również mogą korzystać z dofinansowań oferowanych przez Klub przy organizacji obozów i wyjazdów sportowych.
 3. W przypadku braku opłat członkowskich istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć, do momentu uregulowania zaległości.
 4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

Cel składek

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

 1. Opłaty za wynajęcie sal treningowych
 2. Wynagrodzenie trenerów
 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
 4. Promocje klubu
 5. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Małopolskim Okręgowym Związku Judo
 6. Opłaty biurowe i administrację Klubu

konto bankowe:
67 1020 2906 0000 1702 0295 9468

Wyjazdy, obozy, zawody bądź inne wydarzenia – o wysokości tych opłat na bierzącą  informują: Zarząd Klubu bądź Trenerzy.

Kategorie: Zapisy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Created by Partum Graphics